پایگاه اطلاع رسانی عمران - مدیریت پروژه شهرکرد
نحوه محاسبه بیمه و مالیات در صورت وضعیت های پروژه های عمرانی و غیر عمرانی

مالیات بر تمامی پیمانها چه مشاور و چه پیمانکار ( عمرانی و یا غیر عمرانی ) 5 درصد می باشد و بیمه به شرح ذیل محاسبه می گردد.
1-{ 6% ناخالص كاركرد بعنوان حق بيمه + 0/6%بعنوان حق بيمه بيكاری جمعا“ به ميزان
6/6% ناخالص كاركرد  ( 1/6% سهم پيمانكار و 5% سهم كارفرما )
}بنابر این بیمه پیمانکار در پیمان شامل مصالح  در طرحهای عمرانی    1.6 درصد
2-(7% يك نهم + 7% كل ناخالص كاركرد = حق بيمه قرارداد)پس بیمه پیمانکار در پیمان شامل مصالح در طرحهای غیر عمرانی 7.78  درصد
3-(15% يك نهم + 15% كل ناخالص كاركرد = حق بيمه قرارداد)بیمه پیمانکار در  پیمان بدون مصالح  همچنین پیمانهای مشاورین  16.67   درصد

 به شکل خلاصه

نرخ ضريب پيمانهاي عمراني
1-بودجه پروژه طرح عمراني(منابع دولت باشد)
الف -بامصالح(يعني تامين مصالح بعهده پيمانكارباشد)
1.6%سهم پيمانكار
5%سهم كارفرما
ب-بدون مصالح(دستمزدي وبراساس فهرست بهاءنباشد)
3.6%سهم پيمانكار
11.4%سهم كارفرما
ج- بدون مصالح براساس فهرست بها
1.6%سهم پيمانكار
5%سهم كارفرما
2-بودجه غيرعمراني(منابع خودشركت کارفرما)
الف - بامصالح
7.78%سهم پيمانكار
ب-بدون مصالح(دستمزدي )
16.67%سهم پيمانكار

 

 

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 19:25  توسط حمید |